دوشنبه03302020

Font Size

SCREEN

Cpanel

سرمايه (کاپيتال)

کارل مارکس
marxسرمايه  (کاپيتال) جلد  ١

مقدمه مترجم

مقدمه مترجم بر نسخه اینترنتی

راهنمای فنی مطالعه این نشر اینترنتی

پیشگفتار نشر اول

پی‌نویس پیشگفتار نشر اول

پیشگفتار نشر فرانسه

پیشگفتار نشر دوم

پی‌نویس‌های پیشگفتار نشر دوم

پیشگفتار نشر دوم فرانسه

پیشگفتار نشر سوم (بقلم انگلس)

پیشگفتار نشر انگلیسی (بقلم انگلس)

پی‌نویس‌های پیشگفتار نشر انگلیسی

پیشگفتار نشر چهارم‌ (بقلم انگلس)

 

کتاب اول: پروسه تولید سرمایه

بخش اول: کالاها و پول

فصل ۱: کالا

۱. دو مؤلفه کالا: ارزش استفاده و ارزش (جوهر ارزش، مقدار ارزش)

۲. ماهیت دوگانۀ کار متجسم در کالا

۳. شکل ارزش، یا ارزش مبادله‌ای

الف: شکل بسیط، منفرد، یا تصادفی ارزش

(۱) دو قطب عبارت بیانگر ارزش: شکل نسبی و شکل معادل ارزش

(۲) شکل نسبی ارزش

(i) محتوای شکل نسبی ارزش

(ii) مختصه کمّی شکل نسبی ارزش

(۳) شکل معادل

(۴) شکل بسیط ارزش در کلیت آن

ب: شکل مجتمع یا گسترده ارزش

(۱)  شکل نسبی گسترده ارزش

(۲) شکل معادل خاص

(۳) نقایص شکل نسبی گسترده ارزش

ج: شکل عام ارزش

(۱) ماهیت تغییر یافته و [جدید] شکل ارزش

(۲) رابطه تکاملى متقابل میان شکل نسبى و شکل معادل ارزش

(۳) گذار از شکل عام به شکل پولی ارزش

د: شکل پولی

۴. ماهیت فتیشی کالا و راز آن

پی‌نویس‌های فصل ۱

فصل ۲: پروسۀ مبادله

پی‌نویس‌های فصل ۲

فصل ۳: پول، یا گردش کالاها

۱. میزان ارزش

۲. وسیله گردش

الف: دگردیسی کالاها

ب: گردش پول

ج: سکه. سمبل‌های ارزش

۳. پول

الف: دفینه

ب: وسیله پرداخت

ج: پول جهانی

پی‌نویس‌های فصل ۳

 

بخش دوم: تبدیل شدن پول به سرمایه

فصل ۴: فرمول کلی سرمایه

پی‌نویس‌های فصل ۴

فصل ۵: تناقضات فرمول کلی سرمایه

پی‌نویس‌های فصل ۵

فصل ۶: خرید و فروش قوه کار

پی‌نویس‌های فصل ۶

 

بخش سوم: تولید ارزش اضافه مطلق

فصل ۷: پروسه کار و پروسه ارزش‌افزائی

۱. پروسه کار

۲. پروسه ارزش‌افزائی

پی‌نویس‌های فصل ۷

فصل ۸: سرمایه ثابت و سرمایه متغیر

پی‌نویس‌های فصل ۸

فصل ۹: نرخ ارزش اضافه

۱. درجه استثمار قوه کار

۲. بازنمود اجزای ارزش محصول در اجزای متناظر و متناسب با آنها در خود محصول

۳. «ساعت آخر» سینیور

۴. محصول اضافه

پی‌نویس‌های فصل ۹

فصل ۱۰: روزکار

۱. حدود روزکار

۲. ولع کار اضافه. کارخانه‌دار و بویار

۳. رشته‌هائی از صنعت انگلستان که در آنها استثمار حد قانونی ندارد

۴. روز- کاری و شب - کاری. سیستم شیفتی

۵. مبارزه برای روزکار نرمال. قوانین اجباری مربوط به افزایش طول روزکار، از اواسط قرن چهاردهم تا پایان قرن هفدهم

۶. مبارزه برای روزکار نرمال. قوانین مربوط به محدودیت اجباری روزکار. قوانین کارخانه در انگلستان طی سال‌های   ۶۴-۱۸۳۳

۷. مبارزه برای روزکار نرمال. تاثیر قوانین کارخانه در انگلستان بر سایر کشورها

پی‌نویس‌های فصل ۱۰

فصل ۱۱: نرخ و مقدار کل ارزش اضافه

پی‌نویس‌های فصل ۱۱

 

بخش چهارم: تولید ارزش اضافه نسبی

فصل ۱۲: مفهوم ارزش اضافه نسبی

پی‌نویس‌های فصل ۱۲

فصل ۱۳: همکاری

پی‌نویس‌های فصل ۱۳

فصل ۱۴: تقسیم کار و مانوفاکتور

۱. منشأ دوگانۀ مانوفاکتور

۲.کارگر جزء‌کار و ابزارهایش

۳. دو شکل اساسى مانوفاکتور: ناهمگن و ارگانیک

۴. تقسیم کار درون مانوفاکتور و تقسیم کار درون جامعه

۵. ماهیت کاپیتالیستی مانوفاکتور

پی‌نویس‌های فصل ۱۴

فصل ۱۵: ماشین و صنعت بزرگ کارخانه‌ای

۱. تکوین و تکامل ماشین

۲. ارزشى که از ماشین به محصول منتقل می‌شود

۳. آنی‌ترین اثرات تولید ماشینی بر کارگر

الف: تملک قوه کار مکمل توسط سرمایه. بکار گرفتن زنان و کودکان

ب: افزایش طول روزکار

ج: افزایش فشردگی کار

۴. کارخانه

۵. جنگ کارگر و ماشین

۶. تئوری جبران مافات در مورد کارگرانى که بواسطه ماشین از کار بیکار مى‌شوند

۷. دفع و جذب کارگران از طریق توسعه تولید ماشینى. بحران‌های صنعت پنبه

۸. اثرات انقلابى صنعت بزرگ ماشینی بر مانوفاکتور، صنایع دستی و صنایع خانگى

الف: برافتادن همکاری مبتنى بر صنایع دستی و همکاری مبتنى بر تقسیم کار

ب: تاثیر کوبنده سیستم تولید کارخانه‌ای بر مانوفاکتور و صنایع خانگى

ج: مانوفاکتور مدرن

د: صنایع خانگی مدرن

ه‍: گذار از مانوفاکتور مدرن و صنعت خانگى مدرن به صنعت بزرگ ماشینی. تسریع شدن  این انقلاب از طریق تعمیم قوانین کارخانه به صنایع مذکور

۹. بند‌های مربوط به بهداشت و سوادآموزی در قوانین کارخانه. تعمیم قوانین کارخانه در انگلستان

۱۰. صنعت بزرگ ماشینی و کشاورزی

پی‌نویس‌های فصل ۱۵

 

بخش پنجم: تولید ارزش اضافه مطلق و نسبی

فصل ۱۶: ارزش اضافه مطلق و نسبی

پی‌نویس‌های فصل ۱۶

فصل ۱۷: تغییرات مقدار قیمت قوه کار و مقدار ارزش اضافه

۱. طول روزکار و فشردگى کار ثابت؛ بارآوری کار متغیر

۲. طول روزکار و بارآوری کار ثابت؛ فشردگی کار متغیر

۳. بارآوری و فشردگی کار ثابت؛ طول روزکار متغیر

۴. تغییرات همزمان طول مدت، بارآوری و فشردگى کار

پی‌نویس‌های فصل ۱۷

فصل ۱۸: فرمول‌های مختلف نرخ ارزش اضافه

پی‌نویس‌های فصل ۱۸

 

بخش ششم: مزد

فصل ۱۹: تبدیل شدن ارزش (و بنوبه خود قیمت) قوه کار به مزد

پی‌نویس‌های فصل ۱۹

فصل ۲۰: مزد ساعتی

پی‌نویس‌های فصل ۲۰

فصل ۲۱: مزد قطعه‌ای

پی‌نویس‌های فصل ۲۱

فصل ۲۲: تفاوت سطح دستمزدها در کشورهای مختلف

پی‌نویس‌های فصل ۲۲

 

بخش هفتم: پروسه انباشت سرمایه

مدخل

فصل ۲۳: بازتولید ساده

پی‌نویس‌های فصل ۲۳

فصل ۲۴: تبدیل شدن ارزش اضافه به سرمایه

۱. رشد تولید کاپیتالیستى در مقیاس فزاینده. وارونه شدن قوانین ملکی در تولید کالائى و تبدیل شدن آنها به قوانین تملک در تولید کاپیتالیستی

۲. درک غلط اقتصاد سیاسی از بازتولید در مقیاس فزاینده

۳. تقسیم ارزش اضافه به سرمایه و درآمد. تئوری پرهیز

۴. عواملى که مستقل از نسبت تقسیم ارزش اضافه به سرمایه و درآمد میزان انباشت را تعیین مى‌کنند، یعنی درجه استثمار قوه کار، بارآوری کار، رشد اختلاف میان مقدار سرمایه‌ای که بمصرف می‌رسد و سرمایه‌ای که بکار انداخته می‌شود. مقدار سرمایه‌ای که بکار انداخته می‌شود

۵. باصطلاح صندوق کار

پی‌نویس‌های فصل ۲۴

فصل ۲۵: قانون کلى انباشت کاپیتالیستی

۱. در صورت ثابت ماندن ترکیب سرمایه، انباشت با تقاضای فزاینده برای قوه کار همراه خواهد بود

۲. جزء متغیر سرمایه با پیشرفت روند انباشت، و تراکم سرمایه‌ای که با این یک همراه است، بطور نسبى نزول مى‌کند

۳. تولید فزایندۀ اضافه‌جمعیت نسبى، یا لشکر احتياط صنعتی

۴. اشکال مختلف وجود اضافه‌جمعیت نسبى. قانون کلی انباشت کاپیتالیستى

۵. تشریح آماری عملکرد قانون کلی انباشت کاپیتالیستی

الف - انگلستان در دوره ۱۸۴۶ تا ۱۸۶۶

ب - اقشار کم‌دستمزد طبقه کارگر صنعتی در بریتانیا

ج - خانه‌بدوش‌ها

د - اثرات بحران بر آن بخش از طبقه کارگر که بالاترین دستمزدها را می‌گیرد

ه‍ - پرولتاریای زراعی بریتانیا

و - ایرلند

پی‌نویس‌های فصل ۲۵

 

بخش هشتم: انباشت باصطلاح اولیه

فصل ۲۶: راز انباشت اولیه

پی‌نویس‌ فصل ۲۶

فصل ۲۷: سلب مالکیت زمین از روستائیان

پی‌نویس‌های فصل ۲۷

فصل ۲۸: وضع قوانین خونین سفاکانه علیه سلب مالکیت شدگان از پایان قرن پانزدهم ببعد. تنزل اجباری دستمزدها از طریق وضع قوانین پارلمانى

پی‌نویس‌های فصل۲۸

فصل۲۹: پیدایش مزرعه‌دار کاپیتالیست

پی‌نویس‌های فصل ۲۹

فصل ۳۰: اثرات متقابل انقلاب زراعی بر صنعت. ایجاد بازار داخلی برای سرمایه   صنعتی

پی‌نویس‌های فصل ۳۰

فصل ۳۱: پیدایش سرمایه‌دار صنعتی

پی‌نویس‌های فصل ۳۱

فصل ۳۲: گرایش تاریخی انباشت کاپیتالیستی

پی‌نویس‌های فصل ۳۲

فصل ۳۳: تئوری نوین استعمار

پی‌نویس‌های فصل ۳۳

 

ضمائم:

۱. پیشگفتار کتاب در نقد اقتصاد سیاسی

۲. نامه مارکس به پاول واسیلیویچ آنِنکوف

 

فهرست مآخذ

 غلطنامه کامل نشر چاپی کتاب

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازدیدهای محتوا
31641452

526  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+