دوشنبه03302020

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی دانلود کتابهای فارسی دانشنامه اقتصاد شهر

دانشنامه اقتصاد شهر

هدف این بخش تهیه و تدوین مجموعه واژگان تشریحی مرتبط با حوزه کالن اقتصاد شهر به زبان فارسی است. برای این منظور تالش خواهد شد برای هر شماره از فصلنامه 4-3 واژه تخصصی معرفی شده و تعریفی به صورت تشریحی از آن ارائه شود؛ البته متکی بر منابعی که واژه از آن اقتباس شده است. برای فراهم آوردن این بخش، از واژگان تخصصی رشتههایی مانند اقتصاد و اقتصاد شهری، مالیه شهری و برنامهریزی و مدیریت شهری و مانند آن استفاده خواهد شد. دانشگاهیان، مدیران امور شهری،کارشناسان و حرفهمندان مرتبط با اقتصاد و مالیه شهری میتوانند از جمله مخاطبان اصلی دانشنامه اقتصاد شهر باشند. این بخش با این هدف به جستارگشایی میپردازد که بتواند در پیشبرد دانش مرتبط به ویژه در بدنه کارشناسی امور اقتصاد و مالیه شهری مفید واقع گردد؛ البته این هدف از راه فراهم کردن عرصهای برای  بحثهای علمی از این نوع برای بدنه علمی و دانشگاهی ممکن خواهد شد. در حال حاضر کمبود عمدهای در واژگان تخصصی و تشریحی مرتبط با این حوزه به زبان فارسی وجود دارد. از این رو، امید است این بخش بتواند به تدریج برای رفع آن گامهای مفیدی بردارد. هم چنین با تداوم این بخش از فصلنامه و با گذر سالیانی چند بتوان مجموعه واژگان تشریحی منتشر شده در این بخش را در مجلدی ویژه قابل استفاده همگان قرار داد. با وجود مشکالتی که اغلب در دسترسی به منابع اصیل رشتههای تخصصی وجود دارد، چندین دایرةالمعارف برجسته در این زمینه فراهم گشته است که میتوان از آن برای انتخاب چند واژه در هر شماره از فصلنامه، با توجه به موضوع ویژه از آن استفاده کرد.

 

این کتاب را ازین لینک داونلود کنید...

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازدیدهای محتوا
31641459

485  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+