شنبه09252021

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی حسابداری چند پرسش و پاسخ حسابداری

چند پرسش و پاسخ حسابداری

accounting-faq 1- بیلانس را تعریف کنید؟

ج- بیلانس عبارت از صورت حسابی است که وضع مالی یک تصدی را در يك دوره معین نشان میدهد.

2- بیلانس افتتاحیه چیست؟

ج- عبارت از صورت حسابی است که وضع مالی یک تصدی را در شروع سال مالی نشان می دهد.

3- بیلانس تجارت را تعریف کنید؟
ج- عبارت از مجموع ارزش صادرات به مقایسه ارزش واردات یک کشور است. به بیان دیگر، تفاوت بین ارزش پولی واردات و صادرات مال التجاره یک کشور را بیلانس تجارت گویند.

4- سرمایه دورانی را تعریف کنید؟
ج- سرمایه دورانی عبارت از تفاوت بین دارایی های سیال و دیون سیال میباشد.
نوت: دیون سیال عبارت از دیونی اند که در طی فعالیت های کوتاه تصدی قابل تغییر اند ویا در آینده نزدیک قابل پرداخت اند مثل مزد کارگران.

5- دارایی را تعریف کنید؟
ج- عبارت از تمام اموال ثابت و سیاری است که در اختیار یک تصدی یا فرد قرار دارد.

6- دارایی سیال چیست؟
ج -عبارت از دارایی های است که عمر آن یک سال ویا کمتر از یک سال بوده و بصورت فوری به پول تبدیل شده میتوانند. مثل کسه دارایی بانکی، مواد خام، حسابات قابل حصول، اسناد بهادار قابل فروش وغیره.

7- میتود های قیمت گذاری را نام بگیرید؟
ج- عبارت اند از: قیمت اصلی – ارزش اصلی – قیمت بازار یا قیمت تهیه – ارزش خالص نقدی – ارزش فعلی.

8- مفهوم بیلانس چیست؟

ج- مفهوم لغوی بیلانس: بیلانس از کلمه ایتالوی Bilancia گرفته شده و معانی تراز و توازن را میدهد.
مفهوم کلی بیلانس: بیلانس عبارت از صورت حسابی است که دارایی ها، دیون و ملکیت مالکین و سهم داران را در یک مقطع زمانی معین منعکس میسازد. بیلانس دارای دو سمت میباشد که سمت چپ آنرا بنام اکتیف (درین سمت دارایی ها درج میگردد) و سمت راست آنرا بنام پسیف (درین سمت سرمایه و دیون درج میگردد) یاد میکنند. در ورقه بیلانس فارمول ذیل تطبیق میشود:
دیون + سرمایه شخصی = دارایی ها

بازدیدهای محتوا
35367200

574  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+