شنبه09252021

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی حسابداری سیستم حسابداری نقدی و تعهدی

سیستم حسابداری نقدی و تعهدی

Accountingحسابداری نقدی:
مبنای نقدی : در این مبنا درآمد ها به محض وصول وجه نقد و هزینه ها به محض پرداخت وجوه شناسائی و ثبت میگردند. یعنی انعکاس تنها معاملاتی که در برگیرنده دریافت و پرداخت وجه نقد است بدون اینکه هیچگونه تلاشی طی دوره برای ثبت صورت حسابها با مبالغ پرداخت نشده مطالبات یا بدهی شرکت صورا گیرد.

اشکالات روش نقدی:
1-     طبقه بندی سود سهام دریافتی و همچنین بهره دریافتی بعنوان جریانات نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی میباشد.
2-     طبقه بندی برخی از دریافتها و پرداختهای خاص بر اساس نوع رویداد واقع شده ، به عوض ماهیت دریافت و پرداخت انجام شده می باشد . بعنوان مثال شرکتی که کالای خود را به اقساط میفروشد و مبلغ قسط را در سالهای بعد دریافت میکند به عقیده منتقدین نباید اقساط دریافتی را بعنوان جریانات نقدی ورودی ناشی از فعالیتهای عملیاتی طبقه بندی نماید زیرا دریافت هر یک از اقساط برگشت سرمایه گذاری شرکت در اسناد اقساطی را نشان میدهد و باید بعنوان سرمایه گذاری طبقه بندی شود .

حسابداری تعهدی:
مبنای تعهدی در حسابداری تعهدی ، درآمدها در سال انجام خدمات یا فروش کالاها به حساب منظور میگردد و هزینه ها در سال دریافت کالاها و خدمات و ایجاد تعهد به حساب منظور میگردد . دراین روش علاوه بر ثبت معاملاتی که ناشی از دریافتها و پرداختهای نقدی میباشد ، موسسه همچنین مبالغی را که به سایرین بدهکار یا از سایرین طلب دارد نیز ثبت میکند.

ویژگیهای روش تعهدی :
در مبنای تعهدی ، درامدها در حساب سال مالی که در آن خدمات انجام یا کالا فروخته شده منظور میگردند. اگرچه وجوه نقد حاصل از خدمات فروش کالاهای مذکور در سال های مالی قبل یا بعد دریافت شود و هزینه ها در حساب دوره مالی که درآن تعهد ایجاد میشود منظور میگردد . صرفنظر از آنکه وجه آن ها بجای سال مالی مربوط ، در سالهای مالی قبل یا بعد از آن پرداخت شود . حسابدار یتعهدی بر اصل تحقق یا اصل شناخت درآمد مبتنی است که طبق آن در آمد باید به محض احراز اعم از اینکه نقدا وصول شده یا نشده باشد ، ثبت و در صورتهای مالی دوره ای که در آن تحقق یافته است ، منعکس گردد .
بعد از شناسائی و ثبت درآمد هر دوره ، هزینه های هر دوره تعیین و با درامد آن مقابله میشود تا سود خالص برای آن دوره بدست آید ، بنابراین آنچه که بیشتر در حسابداری تعهدی مورد توجه است ، اندازه گیری سود میباشد که با بکارگیری این مبنا نتیجه عملیات را بهتر منعکس نماید . انجام اصلاحات و تعدیلات لازم در حسابهای پایان سال و افتتاح حسابهایی نظیر پیضش پرداخت ، هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده ، پیش دریافت و موجودی کالای پایان دوره مالی ، از نتایج بکارگیری مبنای تعهدی است .
 
مزایا و ارجحیت های روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی :
1-    صورتهای مالی تهیه شده بر اساس مبنای تعهدی نسبت به مبنای نقدی از کارائی و کیفیت مناسبتری برخوردار است و قابلیت فهم بهتری دارد.
2-    صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای تعهدی نسبت به نقدی از قابلیت اعتماد مطلوبتری برخوردار است و اطلاعات مرتبط و مناسبتری برای تصمیم گیریهای زمانی منعکس مینماید .
3-    صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای تعهدی نسبت به نقدی از قابلیت مقایسه مناسبتری برخوردار است و شفافیت اطلاعات آن موجب تصمیم گیریهای بهتری برای مسئولین سازمان میگردد .
4-    اصول شناخت و اندازه گیری عناصر حسابداری در صورتهای مالی تهیه شده بر اساس مبنای تعهدی نسبت به مبنای نقدی کارآیی بیشتری دارد .

بازدیدهای محتوا
35367277

600  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+