جمعه10222021

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی حسابداری حسابداری نقدی در مقایسه با حسابداری تعهدی در بخش عمومی

حسابداری نقدی در مقایسه با حسابداری تعهدی در بخش عمومی

چکیده

در بخش عمومی مبنای نقدی حسابداری به طور سنتی استفاده می شده است. اما در دوره های اخیر بحثهایی پیرامون مزیتهای تغییر به مبنای تعهدی وجود داشته است. مبنای نقدی طرفداران مهم زیادی دارد مانندIFACکهIPSAS21 را صادر کرده است ، بر مبنای استانداردهای  بین المللی حسابداری / IFRS.،کمیسیون اتحادیه اروپا وصندوق بین المللی پول.

دبسیاری از سازمانها مانندSIGMA وDFIDکه در کشورهای در حال توسعه کار می کنند ،سوال می کنند که حداقل اولویت برای این کشورها ،حرکت از مبنای نقدی به مبنای تعهدی است.

همچنین حرکت به سمت مبنای نقدی برای گزارشگری مالی بخش عمومی تایید همگانی را حاصل نمی کند . در اروپا کشورهای زیادی هستند که.........

در این متن بین المللی رومانی اجرای حسابداری تعهدی برای بخش عمومی را از سال 2006 آغاز کرده است.

در این مقاله ما قصد داریم که تغییر تدریجی حرکت از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی در بخش عمومی را تجزیه و تحلیل کنیم، عواملی که روی این تغییر در حسابداری بخش عمومی رومانی اثر می گذارند وپاسخ به سوالات زیر :

برای حسابداری بخش عمومی رومانی تغییر از حسابداری نقدی به تعهدی بهتر است یا نه؟

رومانی شانس انتخاب این سیستم را دارد یا نه؟

 

1. متن بین المللی

1.1.حسابداری نقدی در مقایسه با حسابداری تعهدی

دو مبنای حسابداری وجود دارد. روشهایی که برای تعیین زمان و چگونگی گزارش درآمد و هزینه ها در دفاتر استفاده می شود : روش نقدی وروش تعهدی . این روشها فقط در زمانبندی زمان معاملات تفاوت دارند، شامل خریدها و فروشها........

تحت روش نقدی ،درامد محاسبه نمیشود تا وجه نقد واقعا دریافت شود و هزینه ها محاسبه نمی شوند تا واقعا پرداخت شوند بر مبنای نقدی درامدها وهزینه ها زمانی شناسایی می شوند که پرداخت یا دریافت صورت بگیرد.

از مزایای حسابداری نقدی ما می توانیم اشاره کنیم به : آسان است ،واقعی است ،با امکانات کم اجرا می شود. ار معایب حسابداری نقدی ما می توانیم اشاره کنیم به : هزینه با درآمدی که ایجاد می کند تطابق ندارد. به این معنی که صورتحساب درامد وترازنامه تصویر مناسبی از فعالیتهای اخیر نشان نمی دهد و شرایط عملکرد را ارایه می کند. حسابداری نقدی میتواند عملکرد درست را تحریف کند و درامد را به طور غلط نشان دهد.

تحت روش تعهدی معملات وقتی به حساب می آیند که به این ترتیب باشند ، یک قلم تحویل داده شود یا خدمات روی داده باشد بدون توجه به اینکه وجه نقد برای آنها (دریافتنی ها ) واقعا دریافت یا پرداخت شده باشد . به عبارت دیگر درامد زمانی محاسبه می شود که فروش روی داده باشد و هزینه ها زمانی محاسبه می شوند که کالا یا خدمات دریافت شود.

مزایا و معایب حسابداری تعهدی به قرار زیر است :

حسابداری تعهدی درامد جاری را با دقت بیشتری نسبت به روش نقدی اندازه گیری میکند . به این معنی که ترازنامه  یک براورد دقیقتر از وضعیت مالی (ارزش) است . دقیقا ،اطلاعات جاری پیش بینی درامد اتی و وضعیت مالی را اسانتر میکند.

فهمیدن حسابداری تعهدی مشکل است. اشفتگی وجود دارد زیرا درامد خالص با تغییر در وجه نقد دوره برابر نیست. مانده نقدی یک شرکت با درامد بالا ممکن است در طی یک سال کاهش یابد ............

1.2.حسابداری نقدی در مقابل حسابداری تعهدی برای بخش عمومی

در زمینه حسابداری بخش عمومی ، دو روند فکری وجود دارد ،یک تفکر سنتی بر پایه حسابداری نقدی ویک تفکر مدرن بر پایه حسابداری تعهدی. تحت مدل سنتی ، مدیریت دولتی، حسابداری نقدی یا حسابداری بودجه ای، سیستم نقدی در آغاز برای بخش عمومی مناسبتر بود، تاکید روی پیروی از قوانین ومقررات بود. یکی از نتایج این سیستم توجه به گزارش خارج از نوبت بودجه به عنوان یک بخش اصلی صورتهای مالی معمولی در بخش عمومی است .

طبق مدل مدرن تاکید روی کارایی است همچنین پیشنهاد می شود که بخش عمومی مجموعه صورتهای مالی کاربردی را که در بخش خصوصی طبق حسابداری تعهدی تهیه می شوند ارائه کند . در حسابداری تعهدی ما می توانیم اثرات فرایند توانایی رقابت و کارایی مدیریت عمومی را به حداکثر برسانیم همچنان که این مورد با حداقل هزینه برای جامعه بدست می آید . تصویب سیستم جدید یک هدف نیست اما تا اندازه ای یک تغییر در ذهنیت در مورد فرایند بودجه است، با عبور از وضعیت انعطاف پذیر درآمدها وهزینه های پرداخت شده نقدی برای یک وضعیت تاکید روی موفقیتها و پیش بینی ها است که این سیستم جدید برای افزایش کارایی مدیریت عمومی راهنمایی خواهد کرد.

امروزه صورتهای مالی باید درست وارزش منصفانه وضعیت مالی حقوق صاحبان سهام و سود وزیانها را نشان دهد. هیئت استانداردها و اصول حسابداری بخش عمومی یک چارچوب نظری جدید تعیین کرده است که توسعه آن برای ما دو نوع سود و زیان می آورد:

درآمد خالص : تغییر در حقوق صاحبان سهام به عنوان یک نتیجه معاملات بودجه ای و غیر بودجه ای اش .

سود و زیان بودجه ای : تفاوت بین همه درآمدها وهزینه های بودجه ای شناسایی شده در طی سال مالی بدون در نظر گرفتن آنهایی که از بدهی مالی ناشی می شوند.

حرکت جهانی مدیریت عمومی جدید از حسابداری نقدی به تعهدی یک پیامد موارد زیر است :

·         افزایش متنوع سازی سیستم های حسابداری

·         کیفیت گزارشات دولتی

·         توجه به موسسات مالی بین المللی

·         سیستم حسابهای عمومی در1993 به مبنای تعهدی تبدیل شده اند

·         تعهد قوی مقام IFAC-PSC

1.3. حرکت از حسابداری نقدی به تعهدی در بخش عمومی

در ادبیات بخش عمومی ، فرایندهای تغییر با شناسایی و تعیین متغیرهای محیطی وابسته بررسی می شوند که ابعاد مهمش ارائه می شود. (luder،1992،1994 ،PALLOT،1996) . مطالعات دیگری نیز معرفی گزارشگری تعهدی برای دولتها و موسساتشان را بررسی کرده اند(RYAN،1998) . در صحنه بین المللی ، محققان تغییر در حسابداری بخش عمومی که شالوده فلسفه مدیریتی است را در انگلستان، امریکا، استرالیا و نیوزلند مورد تاکید قرار داده اند. (HUMPHREY،1993 – CHRISTOPHER،1993PARKEوGUTHRIE،1990- MCCULLOCHوBALL1992- MAYSTON،1993-CASTLES،1996 ).

شیلی اولین دولتی بود که حسابداری تعهدی را برای بخش عمومی در اوایل سال 70 معرفی کرد و به دنبال آن نیوزلند در سال 1990 . اگرچه بر خلاف نیوزلند که تغییر گسترده بود ، کشورهای دیگر تغییرات تدریجی انجام دادند . به عنوان مثال ، در امریکا اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری (حسابداری تعهدی ) فقط برای بعضی ایالتها تصویب شده بود. (CARPENTERوferoz،2001) . در امریکا واسترالیا حسابداری تعهدی در 1997 تصویب شد اما اکنون فقط در اداره دولت مرکزی ، مدیریت محلی تغییرات انجام میشود. کانادا این سیستم را در2002-2001 پذیرفت .

در اوایل 1990 ،BOURN(1993) تغییر جهت نیوزلند به حسابداری تعهدی را به عنوان یک مدل برای پیروی انگلستان معرفی کرد. انگلستان حسابداری تعهدی در سطح نمایندگی تصویب کرد و تهیه صورتهای مالی تلفیقی کلی را برای سال 2006 مورد توجه قرار داد و برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی با یک روش مرحله ای برنامه ریزی کرد: مرحله 1 – تلفیق حسابهای دولتی حسابرسی نشده با استفاده از اطلاعات حسابهای ملی 2002-2001 ، مرحله 2- تلفیق حسابهای تعهدی دولت مرکزی 2004-2003 و مرحله 3- تلفیق تمام حسابهای دولتی برای 2006-2005 .

با پایان یافتن عصر طلایی ، نیوزلند یکی از کشورها با مجموعه بسیار جامع افشا حسابداری تعهدی بود. تعداد دیگری از دولتها بعدا با پیروی از این روش موافقت کردند ،اما یک ......................................................................... ..........آغاز شدن از سال 2000.................................................................................................  ....در سال 2000،مالزی و تانزانیا فقط اعضا غیر OECDبودند که برای انتخاب حسابداری تعهدی برای مدیریت مرکزی برنامه ریزی کرده بودند اما بعدا تسلیم شدند .

از جولای 2002 فقط سه عضو EUبه طور کامل در تغییر به حسابداری تعهدی موفق شدند که به دنبال آن کمیسیون اروپا خودش بعد از سال 2005 عبور کرد .

در اروپا اصلاح حسابداری تعهدی به تدریج آغاز شد که مطابق جدول زیر است :

هنوز آغاز نکرده اند

بعد از سال 2000

1990

1980- 1970

 

 

I وD

EوFو FIN وUK

CHوNLوS

دولت محلی

Dو I وNL

CH وF

EوFIN وS وUK

 

دولت ملی

 

 

در سطح دولت ملی در شش کشور : اسپانیا ،انگلستان ، فنلاند ،سوئد ،سوئیس ، فرانسه فرایند بازسازی آغاز شده است . سه دولت ملی فنلاند ،اسپانیا و سوئد کم وبیش بازسازی کامل شده است (شرایط قانونی ،سیستم جدید )

در سطح محلی بازسازی در همه 9 کشور آغاز شده است و در 5 کشور بازسازی کامل شده است : فنلاند ، فرانسه ، هلند انگلستان و سوئیس .

حسابداری .................................................................................................. (حسابداری بودجه ای ) بیشتر سیستمهای حسابداری در سطح ملی سیستم ثبت دوطرفه هستند . ( اسپانیا ، فرانسه ، فنلاند ، سوئد ) با استثنائات بیشتر ( انگلستان و سوئیس ) و بیشتر سیستمهای حسابداری در سطح محلی سیستم ثبت یکطرفه هستند ( فرانسه ، هلند ، فنلاند ، اسپانیا ، سوئیس ، دانمارک ) در اروپا ،سوئد و انگلستان پیروی می کنند در حالیکه دیگر کشورها شامل آلمان و هلند یا در حال تغییر هستند و یا در حال برنامه ریزی برای تغییر به مبنای تعهدی . نیمی از کشورهای عضو OECDبیشتر از حسابداری تعهدی در گزارشگری مالیشان استفاده می کنند ،اگرچه فقط تعداد کمی در فرایند بودجه از مبنای تعهدی استفاده می کنند.گسترش مبنای تعهدی برای بودجه ریزی بحث انگیز است.(MATHESON،2002 صفحه 44)

ما می توانیم نتیجه گیری کنیم که :

ü      اول بازسازی حسابداری تعهدی می آید و به دنبال آن بودجه ریزی

ü      سیستمهای حسابداری دوطرفه در سطح ملی رواج دارد .

ü      معنی اصلی حسابداری تعهدی بازسازی تفاوتهای بین کشورها و حتی درون کشورها بین سطوح متفاوت است .

ü      افزایش تفاوتهای بین المللی روشهای حسابداری بخش عمومی به دلیل بازسازی های مختص هر کشور است .

3-1-وضعیت گروههای بین المللی در مورد حرکت از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی در بخش عمومی

استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی یک پدیده نسبتا جدید است وتوازن بین هزینه ها ومنافع همیشه موضوع اساسی بحثهای دانشگاهیان ودست اندرکاران حرفه است .

اندیشه مدیریت عمومی جدید توسط هیئتهای بین المللی تقسیم شده است به سیستم پولی بین المللی و بانک جهانی ، بانک اروپایی و OECDکه نیازمند انتخاب حسابداری تعهدی در بخش عمومی است . EU، دولتهای کاندید را برای پذیرش سیستم حسابداری تعهدی برای بخش عمومی تشویق می کند.

این تردید درحال افزایش است که آیا تغییر به حسابداری تعهدی توسط دولتها ارزشمند ودارای ریسک اضافی است ؟

کشورهایی که برای تغییر از حسابداری نقدی به تعهدی تصمیم گرفته اند توسط IFACبرای تحلیل دقیق اعتبار ومزایای مورد انتظار از این بازسازی در به حساب آوردن شرایط ، اولویتها و ویژگیهای محلی آگاه شده اند . همچنین فدراسیون حسابداران اروپا طرح کلی مقاله ای را منتشر کرده است که شامل ریسکها میشود و پیش شرایط لازم برای اجرای موفق حسابداری تعهدی را توضیح می دهد. اگر حسابداری تعهدی در رسیدن به اهدافش موفق شود ، یک پرسش قابل بحث است . یک تحلیل کامل فقط در صورتی ممکن است که سیستم جدید در تعداد معینی سال به کار رود .

4-1- استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی

فدراسیون بین المللی حسابداران ( IFAC) با کمیته بخش عمومی ، استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) را گسترش داد . IFACبه دولتها و دیگر واحدهای بخش عمومی برای پذیرش حسابداری تعهدی برای اهداف عمومی صورتهای مالیشان کمک کرده است . در سالهای اخیر هیئت IPSASپیشرفت قابل توجهی در توسعه مجموعه استانداردها برای گزارشگری مالی بخش عمومی بر مبنای حسابداری تعهدی و مشورتهای دیگر برای واحدهای بخش عمومی داشته است اما IFAC – PSC قدرت تاکید بر پیروی از IPSASرا ندارد . مقایسه IASوIPSAS تفاوت اساسی خیلی کوچکی را نشان می دهد ( تفسیر اضافی ، اصطلاحات و تعریف متفاوت ) از فوریه 2006 ، PSC21 IPSASصادر کرده است . اگرچه استانداردها هنوز کامل یا جامع نیستند . اهداف IPSASبهبود کیفیت ( شفاف سازی و سپس پاسخگویی ) و قابلیت مقایسه اطلاعات مالی ، کمک به استانداردگذاران ملی است .

محدوده IFACکاربرد IPSASدر همه واحدهای بخش عمومی ( دولتهای ملی ، منطقه ای و محلی و واحدهای جزئشان [ ادارات ، موسسات ،هیئتها و کمیسیونها ] ) است .

دورنمای IPSASفعلی به قرار زیر است :

  • دولتهای ملی به منظور تغییر برای مبنای تعهدی برای مشورت کردن با IPSASفشار می آورند: فرانسه ، افریقای جنوبی ، امارات متحده عربی ، هلند ، مالت ، هنگ کنگ ، تایلند ، جزایر سایمن ، مغولستان ، اسرائیل .
  • فعلا کشورهایی در حال پذیرفتن مبنای تعهدی هستند که از بیشترین شرایط IPSASپیروی می کنند : استرالیا ، فنلاند ، ایسلند ، کانادا ، سوئد ، نیوزلند ، انگلستان ، فیجی .
  • OECDاز فوریه 2000 صورتهای مالی مطابق با IPSASصادر کرده است (حسابرسی شده توسط PWC)
  • کمیسیون اروپا اولین صورتهای مالی مطابق با IPSASرا برای فوریه 2005 صادر کرده است .
  • ناتو IPSASرا از فوریه 2006 خواهد پذیرفت .

برای مثال فعلا استانداردهایی برای مالیات یا تعهدات سیاست اجتماعی مانند بازنشستگی دولتی مقرر نشده است . بعلاوه در سطح جهانی پیشنهاد مورد قبول برای ارزیابی ویژه مجموعه دارایی ها مانند ارثیه ، زیربنا یا دارایی های نظامی وجود ندارد . به عنوان نتیجه ، دولتهای فردی در حال حرکت به سوی مبنای تعهدی باید استانداردهای خودشان در آن مناطق را توسعه دهند .

به این دلایل ، IPSASهنوز وضعیت یکسانی برای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در بخش خصوصی ندارد . هنوز هیچ کشوری IPSASرا به طور کامل اجرا نکرده است . به علاوه ، دامنه برنامه ریزی کشورها برای حرکت به سوی حسابداری تعهدی نسبتا محدود است . دلایل قانع کننده موافق با بودجه ریزی و گزارشگری دولتی بر مبنای تعهدی وجود دارد .

5-1- وضعیت کمیسیون اتحادیه اروپا

آغاز پروژه نوین سازی در سال 2000 با یک مقاله ، تصمیم گیری سپس یک سال بعد برای ارج نهادن به قوانین حسابداری جدید در نظارت مالی جدید ، کمیسیون طرحش برای معرفی کامل حسابهای بر مبنای تعهدی و پیروی کردن از IPSAS...............................................................................................................................

در سالهای اخیر ، این به وجود آمد که حسابهای جامعه اروپا برای مدرن بودن برای تغییر از سیستم حسابداری نقدی ، نیاز دارد که متمرکز شود روی یک تعریف محض از اثرات در .............................................................  ......................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................  جامعه اروپا به تدریج در حال سقوط در مسیر پیشنهادی انتخاب شده توسط تعداد زیادی از دولتها وحمایت شده توسط گروههای بین المللی مثل IFAC وOECDاست . حتی با آنکه بخش عمومی همیشه اهدافی را دنبال می کند که با بخش خصوصی متفاوت است ، همه جهان اکنون این را بررسی میکنند که حسابداری نقدی باید رها شود و یک درجه نسبی هماهنگ سازی برای روش جدید جستجو شود.

استانداردگذاری جاری بین المللی به افزایش تغییر جهت از مفهوم حسابداری عمومی سنتی به یک سیستم دقیق برای حسابهای شرکت همراه با حفظ ویژگی مشخص بخش عمومی متمایل است .

هدف نهایی تغییر به حسابداری تعهدی ارائه حسابها و صورتحسابهایی است که یک تصویر بسیار دقیق از دارایی ها و بدهی های موسسه ارائه کند.

چارچوب حسابداری مرجع که باید به عنوان یک مبنا برای توسعه حسابهای جامعه اروپا خدمت کند با استانداردهای بین المللی IPSASسازگار است.

 

2- وضعیت حسابداری بخش عمومی محلی در رومانی

1-2- چارچوب قانونی حسابداری

مدیریت عمومی محلی دراین واحدهای اجرایی سازمان یافته است : بخشها ، شهرها ، شهرکها . دو سطح دولت محلی در رومانی وجود دارد : سطح اول شامل 41 انجمن بخش و سطح دوم 3003 انجمن محلی : 276 شهرک و شهر و2727 بخش . در سال 1991 قانون حسابداریی صادر شد که قید کرد که همه واحدها شامل موسسات عمومی به سازماندهی و مدیریت سیستم حسابداری و حسابداری مالیشان ملزم هستند و حسابداری مدیریت برای جنبه دقیق فعالیتها انتخاب شود . سیستم حسابداری موسسات عمومی اطلاعات را برای مدیران وام با توجه به اجرای بودجه هزینه ها و درآمدها ،ارث تحت مدیریت ، همچنین برای مرتب کردن حسابهای سالانه عمومی اجرای بودجه دولت ،حساب سالانه اجرای بودجه بیمه اجتماعی ، وجوه خاص ، همچنین حسابهای سالانه اجرای بودجه محلی تضمین خواهد کرد .

2-2- فرآیند هماهنگ سازی حسابداری بخش عمومی محلی

تا سال 2000 سیستم حسابداری به کار رفته برای بخش عمومی در رومانی یک سیستم حسابداری بر مبنای نقدی بود. برای رومانی در متن اتحادیه اروپا ، موفقیت بازسازی حسابداری بخش عمومی یک نیاز فوری بود . عامل کلیدی که نیاز به بازسازی حسابداری در بخش عمومی را تایید میکند شکاف اطلاعاتی موجود در سیستم حسابداری نقدی است .

یک مثال مورد شدید دولتهای محلی دهکده ها است که کاملا در محدوده حسابداری نقدی کامل بودند ، به همراه همزمان بودن هزینه ها با پرداخت ،درآمد بادریافت وجه نقد ، سطح آموزش پایین پرسنل ، معیارسازی بیش از حد فعالیت ، بخشش تکنیکی پایین یا حتی فقدان آن .

تنظیمات اصلی مربوط به فرض فرآیند هماهنگ سازی حسابداری بخش عمومی محلی رومانی :

1-     سیستمهای تعهدی برای موجودیها ، دریافتنیها ( مالیاتها ، کمکهای اجتماعی و بهره ها ) و پرداختنیها : برای شناسایی هزینه ها (و دریافتها ) که در دوره های مالی بوجود آمده اند .........................................  ....

2-     شناسایی کامل استهلاک دارایی های ثابت : برای تضمین الحاق کامل هزینه فعالیتها به مصرف ، استفاده و خراب شدن دارایی های ثابت . این اغلب یک بخش با اهمیت هزینه فعالیتهای سرمایه بر بخش عمومی است .

3-     ارزیابی سودهای نرمال مانند " هزینه های سرمایه " : بازده ضمنی سرمایه گذاری در استفاده از سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش توسط صاحبان سهام یا دیگر منابع تامین وجه نقد به علاوه وامها شناسایی خواهند شد .

4-     تجدید ارزیابی دارایی های ثابت با منظور کردن تورم : نتیجه شناسایی ارزش دارایی ثابت جاری و هزینه های جاری مربوط به استهلاک . همچنین این مورد روی شناسایی مناسب بازده سرمایه گذاری اثر دارد وقتی که به عنوان درصدی از هزینه های واقعی سرمایه ( فرصت ) بیان می شود .

برای پیروی از روش 95 ESA، وزارت مالیه عمومی قول داد که سیستم حسابداری تعهدی را برای مدیریت عمومی معرفی کند که از سال 2003 آغاز شد . در اگوست 2001 ، قانون دولتی شماره 2001/61 برای کامل کردن و بهبود بخشیدن قانون حسابداری شماره 1991/82 به منظور برقرار کردن چارچوب اجرایی عمومی تصویب شد . یک نیاز مهم که استفاده اجباری از حسابداری ثبت دوطرفه برای همه واحدهاست را مورد توجه قرار داد .

در سه ماهه چهارم 2002 ، طرفداران معیارهای ....................... .........برای آماده شدن : معیارهای مربوط به حسابداری تامین بودجه ، معیارهای مربوط به سازماندهی و مدیریت حسابداری دارایی های موسسات عمومی ، فهرست حسابهای موسسات عمومی همچنین معیارهای مربوط به حسابداری عملیات اصلی قول داده بودند .

به منظور به عهده گرفتن .................... اتحادیه پولی و فصل 29 مالیه و هزینه های بودجه ای ، رومانی فرایند تغییر به حسابداری تعهدی را محتاطانه تر آغاز کرده است ، که ظرفیت و منابع اضافی نیاز خواهد داشت . اگرچه موقعیت پرونده مربوط به گفتگوی فصل 11 رومانی به گزارش برای ECطبق شرایط 95 ESAحسابهای استاندارد اروپا مربوط به حسابداری عمومی و بدهی می پردازد . با معرفی طبقه بندی جدید بودجه ( جولای 2005 ) آغاز بجا از سال 2006 یک گام مهم در پیشرفت هماهنگ سازی سیستم حسابداری بخش عمومی با اروپا وقانونهای بین المللی بود .

به منظور ایجاد متخصصین حسابداری رومانیایی دانستن بهترین روشهای حسابداری عمومی بین المللی  ................. .......................................................................................................................................   ..........................استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی توسط فدراسیون بین المللی حسابداران منتشر شد ، ویرایش شده در ژانویه 2005 .

به منظور هماهنگ سازی سیستم حسابداری عمومی با اروپا و قوانین بین المللی ، در 5 سال گذشته عوامل بازسازی کمی معرفی شده اند که عبارتند از :

  • انتصاب ، تصفیه ، سفارش و پرداخت هزینه های موسسات عمومی ( 2002/1792 OMFP) ، 4 مرحله اجرای بودجه هزینه ها هستند که توسط همه موسسات عمومی انجام می شود . موفقیتشان و راه تامین مالی هزینه ها با اجبار رعایت شیوه ها مهم نیست . موسسات عمومی همچنین برای سازماندهی ، رهبری ، ثبت و گزارش بودجه و ترتیب قانونی آغاز شده از سال 2003 مجبور هستند .
  • تجدید ارزیابی و استهلاک دارایی های ثابتی که در ارث موسسات عمومی هستند ( OGشماره 2003 / 81 و OMFPشماره 2003 / 1487 ) به عنوان اولین زمان در تاریخ مدیریت عمومی در رومانی معرفی شده اند . با معرفی تجدید ارزیابی آن برای بوجود آوردن هزینه جاری یا ارزش ورود واقعی شده در ارتباط با مطلوبیت کالاها و ارزش بازارشان خواسته شده است و با معرفی استهلاک آن برای نشان دادن ارزش واقعی کالاها و ارائه صورتهای مالی تصویر واقعی ارث خواسته شده است .
  • سازماندهی و رهبری حسابداری درآمدهای بودجه ای ( OMFPشماره 2003 / 520 ) طبق قانون حسابداری که اجبار ثبت در حسابداری حق مالکیت و تعهدات موسسات عمومی قید شده است وقتی که آنها اعلام شده هستند ، به عبارتی ................................................................................................................. ...........................................................................
  • معرفی یک طبقه بندی جدید بودجه ای ( OMFPشماره 2005 / 1025 ) آغاز مناسب در سال 2006 طبق شرایط  95 ESAدر مورد حسابداری و بدهی عمومی در ایجاد یک گام مهم در هماهنگ سازی حسابداری بخش عمومی با اروپا و قوانین بین المللی دخیل بود .

با همه عوامل بازسازی ، سیستم حسابداری فعلی در بخش عمومی رومانی دارای معایب زیادی به ویژه در مورد کیفیت اطلاعات فراهم شده هم برای مدیران وهم موسسات شخص ثالث است .

تا دسامبر 2005 عقیده عمومی این بود که تصویب حسابداری تعهدی در بخش عمومی به منظور تصدی ................... ............................................................................................................................................ اگر تاکنون حسابداری بخش عمومی نقش کم اهمیتی در مقایسه با بودجه ، یک نقش محدود در بازتاب ارث ، درآمدها وهزینه های نقدی دارد ، با عبور به حسابداری تعهدی ، سیستم حسابداری ،اگرچه اطلاعاتی که آن تهیه خواهد کرد، ..... ........................................................................................................................................... وزارت مالیه عمومی نمونه هایی از یک پروژه جدید حسابداری عمومی هماهنگ شده با استانداردهای حسابداری بین المللی منتشر کرده است اما بدون اعلام در دوره 2005 – 2002 ، اما در آخر ، در دسامبر 2005  .................... ........................................................................................................

3 – 2 ویژگی های اصلی سیستم حسابداری عمومی جدید

سیستم حسابداری عمومی جدید بر مبنای رهنمودهای اروپایی ، سیستم حسابهای اروپایی ( 95 ESA) است . همچنین حسابداری بررسی شده و شرایط ارائه اطلاعات طبق استانداردهای حسابداری عمومی بین المللی (IPSAS) وجود دارد.

عبور به سمت حسابداری تعهدی می تواند یکباره یا به تدریج انجام شود . در تئوری و عمل سه انتخاب وجود دارد :

ü      اجرای حسابداری تعهدی برای بودجه دولتی ، بودجه های محلی و ................

ü      اجرای حسابداری تعهدی برای همه استفاده کنندگان بودجه اما نه برای بودجه های محلی و دولتی

ü      اجرای حسابداری تعهدی برای همه استفاده کنندگان بودجه ، به جز برای 4 خزانه دولتی مالیه عمومی ( بودجه دولتی ، بودجه های محلی ، حقوق بازنشستگی و ..............

رومانی برای اجرای کامل انتخاب شده است .

بعضی از تیمهای مشاوره بین المللی در کامل کردن سیستم حسابداری جدید برای بخش عمومی رومانی به وزارت مالیه توسط PHAREکمک می کنند : پروژه دوقلویی که توسط اتحادیه اروپا قرداد بسته اند .

IPSASیک صورتحساب کاملا تصویب شده است . به عبارتی  ...................................... و تحت مبنای تعهدی ارائه می شوند . نقش صورتهای مالی ارائه به منظور تضمین قیاس پذیری است هم با صورتهای مالی دوره های قبل خود موسسه وهم با صورتهای مالی دیگر واحدها  . صورتهای مالی با اهداف عمومی آنهایی هستند که برای پاسخ به نیازهای استفاده کنندگانی که در یک وضعیت ................................................................................................ ............................................................................................................................................ ........................................................................................................................................... استفاده کنندگان از صورتهای مالی با اهداف عمومی شامل مالیات دهندگان و بهره دهنده گان و اعضا پارلمان ، اعتبار دهندگان ، حمایت کنندگان ، رسانه ها و کارکنان می شود . صورتهای مالی با اهداف عمومی آنهایی هستند که یا جداگانه ارائه می شوند و یا با اسناد عمومی دیگر مثل گزارش سالانه .

اهداف صورتهای مالی با اهداف عمومی فراهم کردن اطلاعات در مورد وضعیت مالی ، عملکرد وجریانهای نقدی یک واحد است که برای یک طیف گسترده از استفاده کنندگان در تصمیم گیری و ارزیابی در مورد تخصیص منابع مفید است .

یک مجموعه کامل از صورتهای مالی شامل بخشهای زیر است :

الف ) صورت وضعیت مالی ؛ ترازنامه یا صورت دارایی ها و بدهی ها

ب ) صورت عملکرد مالی

ج ) صورت تغییرات در خالص دارایی ها / حقوق صاحبان سهام

د ) صورت جریان نقدی

ه ) سیاستهای حسابداری و یادداشتهای همراه صورتهای مالی

صورت عملکرد مالی یک صورتحساب جدید برای واحدهای عمومی رومانی است .

از آنجایی که رومانی علاقمند است بیانیه ای وجود دارد که روی منافع 3 سیستم جدید تاکید می کند . اما همچنین ............................. همچنین در بیانیه 5 مردمی تا هنگامیکه تغییر به حسابداری تعهدی برای کشورهای در حال توسعه پذیرفتنی است این ممکن است که لزوما برای کشورهای کمتر توسعه یافته یا با اقتصاد تغییر پذیر مناسب نباشد . و در بیانیه سیگما ( سازمانی که با کشورهای اروپای مرکزی که در حال آماده شدن برای پیوستن به اتحادیه اروپا هستند همکاری می کند . ) : هم کارایی بازسازی در کشورهایی که آن را اجرا می کنند و امکان موفقیت برای اقتصادهایی در .. ........................................................ یک موضوع بحث انگیز هم برای دانشگاهیان و هم برای دست اندر کاران حرفه است .

بازسازی حسابداری عمومی روی همه موسسات عمومی اثر دارد بخصوص بخشها ، که از نوع دیگر حسابداری استفاده می کنند و تعداد محدودی کارمند با مسئولیتهای متعدد و دستیابی محدود به آموزش دارند . تغییر در عقاید نیز لازم است ، که یک تجدید طراحی سیستم ارزش پرسنل به کار می رود . به این معنی که برای غلبه کردن بر بی میلی گذشته آماده کردن اطلاعات مالی برای نشان دادن بیشتر از ................................................................................... به خصوص درباره افشاگری احتمالی اطلاعات مطمئن بخشها .

در 2002 – 2001 یک مطالعه تجربی در چارچوب یک برنامه ........................ که تلاشهای رومانی در آن زمان درباره به عهده گرفتن .................... اتحادیه اروپا در زمینه حسابداری عمومی با یک ارزیابی مقدماتی هزینه ها و منافع را مورد توجه قرار می داد .

 

5 –  نتیجه گیری

اتحادیه اروپا به دولتهای کاندید برای پذیرش سیستم حسابداری برای بخش عمومی کمک می کند و این دلیل این است که رومانی سیستم حسابداری تعهدی را برای بخش عمومی از سال 2006 انتخاب کرده است . و به همین دلیل به یک سیستم حسابداری نیاز دارد که رویدادهای اقتصادی را در زمان وقوع ثبت کند به جای ثبت در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد و بنابراین به یک سیستم ITبه شدت پیشرفته و روشهای اجرایی پیشرفته نیاز دارد به منظور تضمین اینکه اطلاعات حسابداری کامل ، به هنگام و دقیق است .

ما می توانیم نتیجه بگیریم که برای حسابداری بخش عمومی روماتی تغییر از حسابداری نقدی به تعهدی با آگاهی از مزایای عمومی حسابداری تعهدی برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی اطلاعات بهتر است .

چون یک تجزیه وتحلیل مالی همیشه گسترده تر از یک تجزیه و تحلیل بودجه ای ساده است ، امروزه آن برای تهیه یک افشای همراه با جزئیات اجرای بودجه و همچنین اطلاعات مالی لازم است .

توسعه مهارتهای لازم و آموزش هم برای آماده سازی و هم برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی لازم است . در سطح بخشها .....................................................................................................

قدم اول در جهت سیستم حسابداری تعهدی در رومانی با ایجاد یک چاچوب قانونی ساخته شده بود . گروههای حسابداری و بودجه در سطح داخلی ، یک مجموعه عمومی طبقه بندی شده برای استاتداردهای بین المللی داشت که تحلیل سیاست و مسئولیت ترویج را آسان می کرد . .................................................................................

میثاقها و رویه های حسابداری نیازمند سازگارشدن با مفاهیم مربوط به پرداخت وجوه تعهدات اتحادیه اروپا ، پرداختها ، مخارج معتبر وغیره هستند . گزارشگری مالی باید به موقع ، قابل فهم و قابل اطمینان باشد و انحرافات از بودجه را مشخص کند . شیوه های ارزیابی کارآیی و اثر سیاستها و برنامه های مخارج شامل – وجوه مربوط به منابع اتحادیه اروپا –  باید ایجاد شود.

 

 

http://www.hma.co.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=42%3A1390-03-17-15-01-35&catid=67%3A1390-02-06-15-04-14&Itemid=8&showall=1

بازدیدهای محتوا
35466048

345  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+